Voor het verrichten van werkzaamheden door RBC Projects B.V.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke RBC Projects B.V., verder te noemen RBC, aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.
1.2 Op alle opdrachten, welke RBC aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend van toepassing:
A. deze Algemene Voorwaarden
B. de overeenkomst van opdracht
De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, met deze Algemene Voorwaarden bekend gemaakt Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze Algemene Voorwaarden c.q. het bepaalde in rubriek b. in strijd zijn, zijn op de aan RBC verstekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door RBC zijn aanvaard. De toepasselijkverklaring door opdrachtgever van eigen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2. AANBIEDING EN OPDRACHT
2.1 Een door RBC uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en RBC kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor RBC met zich meebrengt.
2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder RBC een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de Algemene Voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.
2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door RBC gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door RBC van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door RBC mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door RBC gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop RBC aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en ondertekend exemplaar retour heeft ontvangen.

Artikel 3. INZET/ONTREKKING PERSONEEL
3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van RBC verboden de werknemers en ex-werknemers van RBC die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 6 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaam heden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin. Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan RBC een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 22.689,– per overtreding en van € 226,89 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van RBC om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.2 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door RBC op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat opdrachtgever met de door RBC aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband
is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan RBC dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 34.033,51 exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van RBC om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie door RBC.

Artikel 4. ADMINISTRATIE, BETALING EN BETALINGSZEKERHEID
4.1 RBC draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens RBC wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval RBC binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.
4.2 Betaling door opdrachtgever aan RBC zal op basis van een door RBC aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van de door RBC ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige Algemene Voorwaarden.
4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij RBC te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij RBC reclameren over ondeugdelijk verricht werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van RBC, waarna RBC gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan RBC genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.
4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1% van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Daarnaast is opdrachtgever gehouden naar eventueel door RBC noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan RBC te vergoeden, met een minimum van € 113,44 wegens buitengerechtelijk incassokosten.
4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.
4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van RBC in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.
4.8 RBC behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van RBC; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens RBC niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging onder gaan.
4.9 RBC behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 De opdrachtgever zal tenminste wekelijks controleren of er naar zijn mening door toedoen van werknemers van RBC schade is veroorzaakt en zal in overleg met RBC de eventuele ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaarde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 Van aansprakelijkheid van RBC is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien RBC nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. RBC is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien RBC, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van RBC vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.
5.3 De aansprakelijkheid van RBC voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, RBC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal RBC ter zake vrijwaren.
5.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van RBC v voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart RBC voor aanspraken van derden ter zake.
5.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van RBC werken of waarvan gebruik wordt gemaakt. Tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan RBC. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal RBC ter zake vrijwaren.
5.6 RBC heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van RBC, al dan niet tijdelijk aan werknemers van RBC ter beschikking stellen, aanvaardt RBC hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal RBC ter zake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 6. OVERMACHT
6.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door RBC laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van RBC onafhankelijke omstandigheden, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door RBC van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van RBC ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.
6.3 Indien RBC door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal RBC zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. RBC is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een werknemer van RBC.

Artikel 7. OPSCHORTING EN ONTBINDING
7.1 In geval van overmacht aan de zijde van RBC kan RBC haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
7.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van RBC om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, kan RBC nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van RBC om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. GESCHILLEN
9 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 10. SLOTBEPALING
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.
10.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) RBC van eerdere datum.